Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bentley’s Hondenhotel

1. Definities


1.1. In het kader van deze Voorwaarden hebben de in dit artikel gedefinieerde termen de hierin aangegeven betekenis en dit zowel in het enkelvoud als in het meervoud :
Bentley’s: betekent het Hondenhotel Bentley’s, gevestigd te 2223 SCHRIEK, Kapelstraat 82;
De Klant: betekent elke natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een beroep doet op Bentley’s in voor de bewaarneming van en/of het verrichten van diensten met betrekking tot één of meerdere Honden;
Partijen: betekent de Klant en Bentley’s;
Hond: betekent de Hond die door de Klant in bewaring wordt gegeven bij Bentley’s; 
Opdracht: betekent alle diensten van bewaarneming en andere waartoe de Klant opdracht geeft  aan Bentley’s en/of die noodzakelijk zijn in het kader van een goede bewaarneming of voor het welzijn van de andere honden die verblijven bij Bentley’s;
Check-in: betekent het tijdstip waarop de Hond wordt overgedragen aan de zorgen van Bentley’s en waarop de Opdracht aldus een aanvang neemt;
Check-out: betekent het tijdstip waarop de Hond wordt opgehaald door de Klant, of – indien zo overeengekomen – wordt afgeleverd bij de Klant door Bentley’s en waarop de Opdracht aldus een einde neemt;

 

2. Algemene Voorwaarden

2.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen, en de specifieke contractuele bepalingen zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle diensten van Bentley’s verricht in het kader van een Opdracht.
2.2. Het beroep van de Klant op de diensten van Bentley’s geldt als erkenning en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. 
Bentley’s behoudt zich evenwel het recht voor per individuele Opdracht bijkomende voorwaarden op te leggen.

3. Reservatie

3.1. De Klant dient tijdig te reserveren. Reservatiekost bedraagt 50% van het aantal gereserveerde dagen.
3.2. Elke Opdracht wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging door Bentley’s en/of door ondertekening van een overeenkomst inzake bewaarneming van de Hond(en).
3.3. Bij reservatie, en ten laatste bij Check-in, zal de Klant de daartoe bestemde informatiefiche volledig invullen. Daarbij doet de Klant uitgebreide en nauwkeurige opgave van alle gegevens die nuttig of noodzakelijk zijn in het kader een goed en verantwoord verblijf van de Hond bij Bentley’s (inclusief medische achtergrond en omschrijving van het gedrag van de Hond). De Klant dient Bentley’s op de hoogte te brengen van alle relevante feiten en wijzigingen die zich voordoen sinds het invullen van de informatiefiche. Bentley’s behoudt zich het recht voor om Honden te weigeren, wanneer de informatiefiche niet volledig wordt ingevuld. 
De Klant is aansprakelijk voor alle schade ingevolge het onjuist of onvolledig invullen van de informatiefiche.

4. Annulering

4.1. Ingeval van annulering van de Opdracht, zal geen annulatiekost worden aangerekend, voor zover dit gebeurt tot vier weken voor het ingaan van de Opdracht. Bij annulatie na de voormelde termijn is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de totaalprijs, hetgeen onmiddellijk opeisbaar is.

5. Check-in en Check-out/ bezoek

5.1. Om de rust te bewaren in de hondenverblijven, kunnen deze enkel bezocht wordt, mits uitdrukkelijk akkoord van Bentley’s . 
5.2. Bentley’s is op openingsdagen open van 10.00 u. tot 17.30 u. Check-in en Check-out kunnen tussen deze uren gebeuren. 
5.3. Behoudens andersluidend akkoord, wordt de Hond gebracht en afgehaald door de Klant.
5.4. De Klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de Hond op te halen en in ontvangst te nemen op het voorziene tijdstip van Check-out.
De Klant is vergoeding verschuldigd voor alle kosten die Bentley’s dient bloot te stellen, ingevolge het niet respecteren van de Check-in en/of Check-out termijn. De bepalingen in artikel 7 gelden in dit verband onverkort.
Indien de Hond niet binnen 15 dagen na de voorziene datum van Check-out is afgehaald, wordt de Klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verondersteld afstand te doen van de Hond. Bentley’s is alsdan bevrijd van elke (teruggave)verplichting opzichtens de Klant en mag alle maatregelen treffen met betrekking tot de achtergelaten Hond die zij noodzakelijk acht (inclusief vervreemding, inslaping enz), op kosten van de Klant, desgevallend te verhogen met invorderingskosten, schadevergoeding en interestvergoeding overeenkomstig artikel 7.4. Dit, onverkort de verplichting van de Klant om de verblijfs- en andere kosten te voldoen.

6. Prijzen 

6.1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
6.2. De prijs van een verblijf wordt berekend per dag, lopende van 10.00 u. tot 17.00u. Check-in en Check-out gebeuren bij voorkeur respectievelijk na 10.00 u. of voor 17.00 u., bij gebreke waaraan een verblijfskost voor (een) extra dag(en) wordt aangerekend.
De verblijfsdagprijs is exclusief bijkomende kosten van voeding, vervoer, wasbeurten, en onvoorziene (medische) kosten overeenkomstig artikel 8.9.
6.3. Voor zover de diensten en onkosten welke door Bentley’s worden verricht in het kader van de Opdracht niet reeds zijn voorzien en gedekt door een andere overeenkomst tussen Partijen, worden deze aangerekend aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

7. Betaling

7.1. De prijs is steeds voorafgaandelijk betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Bentley’s, uiterlijk bij de Check-in, tenzij anders overeengekomen door Partijen. Eventuele bijkomende kosten, zijn betaalbaar op het (voorziene) tijdstip van Check-out.
7.2. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van Bentley’s. In dit geval zijn de overeengekomen te betalen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd. Bentley’s behoudt zich het recht voor een bankgarantie te eisen vooraleer betalingsmodaliteiten worden toegekend.
7.3. Bij betaling door middel van een cheque of enig ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning. Het aanvaarden van wissels, mandaten, afkortingen of afstand van schuldvordering, heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de onderhavige voorwaarden integraal van toepassing blijven. 
7.4. Bij niet-tijdige betaling, zal de hoofdsom zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten a rato van 10 %  per jaar tot op de datum van de daadwerkelijke betaling. 
Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de totaalprijs, met een minimum van 50, 00 EUR, te vermeerderen met de eventuele gerechts -, of invorderingskosten.
7.5. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.
7.6. Tot zekerheid van de goede uitvoering van hun verbintenissen doet de Klant ten bate van Bentley’s afstand van zijn schuldvorderingen die hij bezit of zal bezitten ten aanzien van derden. Bentley’s beschikt tevens over een retentierecht op de Hond(en) en alle goederen van de Klant die bij haar in bewaring zijn tot gehele voldoening van hetgeen haar verschuldigd is.

8. Specifieke voorwaarden 

8.1. Alle Honden dienen een chip te hebben overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de identificatie en registratie van honden.
8.2. Teneinde de gezondheid van alle Honden bij Bentley’s te garanderen, dienen zij allen gezond te zijn bij Check-in. Zij dienen ook vrij te zijn van alle ongedierte, inclusief vlooien, mijten, teken, luizen, wormen, besmettelijke ziekten e.d. Tevens dienen alle Honden behoorlijk ingeënt te zijn met de jaarlijkse cocktailvaccinatie, alsook met een vaccinatie tegen kennelhoest. De vaccinaties moeten gebeuren ten vroegste 12 maanden en ten laatste twee weken voor Check-in. Uiterlijk bij Check-in dient aan Bentley’s inzage te worden verleend van de inentingsbewijzen.
8.3. De Klant verbindt er zich toe om het hondenpaspoort af te geven aan Bentley’s bij Check-in.  Dit wordt teruggeven bij Check-out.        
8.4. De Klant verbindt er zich toe om een verzekeringspolis af te sluiten die alle schade van derden dekt veroorzaakt door de Hond, ook wanneer hij onder hoede van een derde is. De verzekering dient te gelden voor de volledige verblijfsduur van de Hond bij Bentley’s. De Klant dient op eerste verzoek van Bentley’s, het bewijs van deze verzekeringpolis voor te leggen.
8.5. De Klant zal er zorg voor dragen om bij Check-in het nodige voedsel, persoonlijke verzorging,  e.d.m. af te geven aan Bentley’s. Indien er geen of onvoldoende voedsel wordt meegegeven zal de Hond worden gevoed met het standaard voedsel van Bentley’s volgens de alsdan geldende tarieven.
8.6. Indien de Hond onder medische behandeling staat, dient de Klant de nodige medicijnen en verzorgingsartikelen in voldoende mate en kosteloos te verstrekken aan Bentley’s uiterlijk bij Check-in.
8.7. In geval van overlijden van de Hond tijdens zijn verblijf bij Bentley’s, zal Bentley’s alle nodige maatregelen nemen m.b.t. het stoffelijk overschot, zo mogelijk, in overleg met de Klant. De kosten die in dit verband worden blootgesteld zijn ten laste van de Klant.
8.8. Bentley’s behoudt zich het recht voor om Check-in of verdere opvang van de Hond te weigeren, wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden van huidig artikel 8. Ook de (verdere) opvang van kennelijk agressieve honden kan geweigerd worden door Bentley’s. In voorkomend geval, is een annulatiekost verschuldigd overeenkomstig artikel 4.1.
8.9. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Bentley’s het recht heeft  om alle maatregelen te nemen, die volgens haar appreciatie noodzakelijk zijn om de gezondheid en het welzijn van de Hond, alsook van alle andere dieren die verblijven bij Bentley’s, van de verzorgers en van derden, te waarborgen tijdens hun verblijf bij Bentley’s, zulks op kosten van de Klant.
Ingeval de gezondheid of het welzijn van de Hond niet gewaarborgd lijkt, dan behoudt Bentley’s zich het recht voor om beroep te doen haar gebruikelijke dierenarts, waarbij de kosten en erelonen voor rekening van de Klant zijn.

10. Aansprakelijkheid/Klachten. 

10.1. Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat Bentley’s enkel aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voorzover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid, aanvaarden Partijen uitdrukkelijk dat Bentley’s enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de Klant betaalde bedrag met betrekking tot de desbetreffende factuur. Bentley’s draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.
10.2. Partijen aanvaarden dat klachten van de Klant met betrekking tot de verleende diensten in het kader van de Opdracht slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 3 dagen na Check-out worden meegedeeld en zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven.
Het indienen van een klacht ontheft de Klant geenszins van zijn betalingsplicht.
10.3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door (het gedrag van de) Hond, behoudens bewezen zware fout of opzet van Bentley’s. De Klant zal Bentley’s in dit verband geheel en onvoorwaardelijk vrijwaren voor alle schade en vorderingen van derden.

11. Onderbewaargeving

11.1. Het is toegestaan aan Bentley’s om de Honden te geven in onderbewaaring, indien zij zulks nuttig acht.

12. Overmacht

12.1. Toeval en/of overmacht geven het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de Opdracht of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.
12.2. In voorkomend geval, kan Bentley’s in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de Klant hierdoor zou lijden.
12.3. De Klant draagt alle risico’s in verband met het behoud van de Hond. Bentley’s is in geen enkel geval verantwoordelijk voor verlies of schade tengevolge van toeval en/of overmacht.

13. Beëindiging, opschorting, en Ontbinding

13.1. Onverminderd het recht op schadevergoeding, is Bentley’s gerechtigd om haar prestaties op te schorten, dan wel om de Opdracht zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen of aanvullende garanties te eisen:
ingeval van faillissement of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant;
ingeval de Klant zijn verplichtingen, zoals opgenomen in artikel 5.4., 7 en/of 8, niet naleeft.

14 Algemeen

14.1. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.
14.2. Alle geschillen die tussen Klant en Bentley’s zouden ontstaan of waartoe huidige voorwaarden aanleiding zouden geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht van Heist-op-den-Berg en de rechtbanken van Mechelen.
14.3. Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door Bentley’s en door de Klant.
14.4. De Klant verbindt zich ertoe onverwijld elke wijziging met betrekking tot de (gezondheids)toestand van de Hond, woon- en/of verblijfplaats van de Klant, e.d. schriftelijk aan Bentley’s te melden.
14.5. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
14.6. De overeenkomst of de reservatie, en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de Partijen omtrent het daarin behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten. Alle vermeldingen en foto’s in folders of websites zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend.
14.7. De Klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.
 
Deze voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie of aanwending voor eigen gebruik is verboden. Opgemaakt door advokatenkantoor Nelissen en Grade, Leuven.